Údržba plôch pod elektrovodmi

Údržba plôch pod elektrovodmi

Otvorený list prírodovedcov a odborníkov k údržbe plôch pod elektrovodmi

Do rúk pracovníkov týchto inštitúcií:

  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Ministerstvo hospodárstva SR
  • Štátna ochrana prírody a krajiny SR
  • Energetické spoločnosti

Vážení páni ministri, vážení pracovníci a pracovníčky ministerstiev, Štátnej ochrany prírody a energetických spoločností,

plochy pod drôtmi vysokého napätia, teda elektrovodmi, ktoré nie sú využívané na bežné poľnohospodárske alebo lesnícke hospodárenie, predstavujú veľmi špecifické a pre biologickú rozmanitosť našej krajiny významné stanovištia. Často ide o posledné miesta v krajine, ktoré unikajú intenzívnemu hospodáreniu. Nie sú na nich pravidelne používané pesticídy ani tu nie sú pestované rovnoveké produkčné lesy. Líniový charakter elektrovodov vytvára z plôch pod nimi dôležitý biokoridor, ktorý umožňuje migráciu mnohých druhov rastlín a živočíchov. V posledných rokoch sa ale spôsoby údržby plôch pod elektrovodmi menia a ich význam pre zachovanie biologickej rozmanitosti zásadným spôsobom klesá.

Pod elektrovodmi je cenná predovšetkým mozaika skorých štádií existencie lesa, teda kombinácia plôch holej pôdy, kvitnúcich bylín, tráv a zmladzujúcich drevín, ktorú vytvorilo ich časté a opakované vyrezávanie. V dnešnej krajine je táto mozaika rôznych sukcesných štádií významným, často dokonca posledným domovom množstva ohrozených rastlín, motýľov, samotárskych včiel a ôs, chrobákov, plazov či vtákov. Ručné pílenie však čoraz častejšie nahrádzajú frézy a drviče, ktoré drvia likvidovanú drevinnú vegetáciu. Vzniknutá štiepka je následne zapracovávaná do pôdy. Dochádza tak nielen k úplnému odstráneniu porastu, ale aj k likvidácii väčšiny živočíchov, ktoré pod elektrovodmi, keďže nemajú možnosť uniknúť a navyše kvôli nemu zaniká celé stanovište, na ktoré boli pôvodne viazané.

Na takto manažovaných plochách zároveň dochádza k navýšeniu obsahu živín, najmä dusíka a fosforu v pôde, čo negatívne ovplyvňuje prítomné rastlinné spoločenstvá. Následne na eutrofizovaných plochách zvyčajne prevládne obmedzený počet  konkurenčne zdatných druhov a hrozí šírenie nepôvodných alebo inak problematických druhov rastlín. Nahromadené živiny navyše urýchľujú rast drevín pod elektrovodmi, čo môže viesť k nutnosti častejšej údržby a teda aj zvýšeniu nákladov na ich odstraňovanie. Doterajšie prieskumy českých biológov na plochách pod elektrovodmi ukazujú, že pri nevhodnej údržbe dochádza k poškodzovaniu stanovíšť (biotopov) a priamemu usmrcovaniu chránených druhov rastlín a živočíchov.

Zásadne neodporúčame pod elektrovodmi ani vysádzanie nepôvodných inváznych rastlín, napríklad severoamerického imelovníka bieleho či niektorých pôvodných, silne rozpínavých druhov, ako je svíb krvavý. Takéto výsadby sú v rozpore s praktickou ochranou prírody, pretože znižujú druhové bohatstvo.

Pokiaľ chceme pod elektrovodmi udržať či zvýšiť prírodnú rozmanitosť, musíme postupovať úplne inak. Z hľadiska ochrany prírody patria medzi cenné a druhovo najbohatšie plochy pod elektrovodmi hlavne tie, ktoré sú na živiny chudobné. Patria medzi ne napríklad piesčiny, vresoviská, kamenisté a skalnaté svahy. Na takýchto miestach treba náletové a zmladzujúce dreviny nielen vyrezávať, ale ich aj z plochy odstraňovať, aby nedochádzalo k nadmernému obohacovaniu pôdy živinami napríklad v dôsledku rozkladu odumretej rastlinnej biomasy. To znamená buď ich premiestnenie do okrajových častí okolitých lesných porastov, alebo odvezenie v podobe štiepky na energetické využitie. Ako ukazujú príklady vhodnej praxe údržby plôch pod elektrovodmi, takéto miesta je možné využívať aj na extenzívnu pastvu, či strhávať pôdny povrch ťažkou mechanizáciou na piesčinách. Tento prístup je už niekoľko rokov aplikovaný napríklad na tzv. Východočeskej Sahare, kde súčasne dochádza aj k obnove mokradí. Prezentovanými spôsobmi je možné potom aspoň lokálne znížiť náklady na údržbu plôch pod elektrovodmi a súčasne znásobiť benefity pre zachovanie alebo dokonca aj nárast biodiverzity v našej krajine.

V okolitých krajinách, najmä v Nemecku alebo Rakúsku, je údržba plôch pod elektrovodmi bežnou súčasťou štátnej politiky ochrany prírody. V Českej republike štátna ochrana prírody vynakladá nemalé úsilie na to, aby v prírodných rezerváciách vytvorila a udržala podobné prírodné prostredie, aké donedávna dokázali nechtiac vytvárať a udržiavať energetici. V Poľsku začali realizovať údržbu týchto plôch na základe extenzívneho výskumu potvrdzujúceho mimoriadnu dôležitosť plôch pod elektrovodmi pre diverzitu viacerých skupín hmyzu nielen národného ale aj z Európskeho hľadiska. Bolo by škoda tento potenciál nevyužiť aj na Slovensku, kde údržba plôch pod elektrovodmi zvyčajne nie je nijak koordinovaná s potrebami ochrany prírody.

Zasaďte sa preto prosím o to, aby sme tento potenciál prírodne cenných plôch pod elektrovodmi nepremárnili a využili ho v prospech ochrany prírody.

Slovenská sekcia Európskej spoločnosti vedcov a odborníkov pre ochranu prírody (ESSENCE Slovakia)

Národný koordinátor: Mgr. Jakub Cíbik, PhD.

Kontakt: jakubcibik.sk@gmail.com

Čo je ESSENCE Slovakia?

Európska spoločnosť vedcov a odborníkov pre ochranu prírody (ESSENCE – European Society of Scientists and Experts for Nature Conservation) je neformálne zoskupenie ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na výskume a ochrane rôznych zložiek prírody. Slovenská sekcia ESSENCE vznikla minulý rok vôbec ako prvá a má byť vzorom pre ostatné európske krajiny. Momentálne zoskupuje viac ako 50 vedcov a výskumníkov z najvýznamnejších slovenských vedeckých inštitúcií a odborníkov z praxe pôsobiacich v širokom spektre organizácií.

Ďalšie informácie o ESSENCE Slovakia spolu so zoznamom členov sú dostupné na stránke www.sk.es-sence.eu/.

Ďalšie zdroje informácií k údržbe plôch po elektrovodmi:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/221562248430035/

https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/prozivame-motyli-holocaust-nadeji-jsou-pruseky-pod-vysokym-napetim-rika-entomolog-spitzer

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ze-zivota-hmyzu-pod-draty-vysokeho-napeti

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vychodoceska-sahara

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1184875-vychodoceska-sahara-prospeje-prirode

https://www.irozhlas.cz/node/5943235

http://www.jaro-at.at/wp-content/uploads/2021/04/Bericht-Vils-und-Pinswang-2021.pdf

http://www.jaro-at.at/wp-content/uploads/2019/03/Bericht_Flie%C3%9F.pdf

https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/celoplosna-priprava-pudy-v-lesich-a-jeji-dusledky.pdf

http://zoolstud.sinica.edu.tw/Journals/59/59-03.html