O nás

Kto sme

Sme slovenská sekcia Európskej spoločnosti vedcov a odborníkov pre ochranu prírody (ESSENCE – European Society of Scientists and Experts for Nature Conservation), neformálne zoskupenie vedcov, profesionálnych ochranárov prírody, ale aj amatérskych prírodovedcov a všetkých ostatných odborníkov, ktorí sú pripravení chrániť prírodu a prípadne dávať svoje výsledky k dispozícii v prospech ochrany ohrozenej prírody kdekoľvek na svete.
Naša spoločnosť bola založená ako jeden z mnohých praktických výstupov, ktoré vzišli z medzinárodnej konferencie Ochrana prírody v praxi. Tá sa konala v rámci nultého ročníka Ekofestivalu v dňoch od 14. do 17. júna 2018 v Nitre. Na jej organizácii sa spoločne podieľali desiatky vedcov, štátnych aj neštátnych ochranárov, inštitúcie a mimovládne organizácie zo štyroch stredoeurópskych štátov – Českej republiky, Slovenska, Rakúska a Poľska.

Naša vízia

Spojiť vedeckú a ochranársku obec naprieč európskymi štátmi do jedného silného a rozumne previazaného celku, pretože cieľ máme všetci rovnaký – rozumnú ochranu čím ďalej viac ohrozenej prírody a biodiverzity a tým aj „ochranu“ človeka.

Tak ako príroda neuznáva hranice štátov, ani my neuznávame umelé bariéry medzi ľuďmi a sme odhodlaní ich búrať v prospech prírody a ľudstva.

Naše poslanie

 • Spoločne zastaviť úbytok biodiverzity, najskôr na úrovni Európy, neskôr aj v zbytku sveta
 • Spoločne zastaviť neekonomickú likvidáciu ekosystémových služieb (napr. vymieranie opeľovačov, strata retenčnej schopnosti krajiny, degradácia poľnohospodárskej pôdy, neudržateľné využívanie lesov a vôd, pokračujúcu eutrofizáciu a znečisťovanie ekosystémov vo všeobecnosti)
 • Tam, kde to má zmysel a je to ešte reálne bez vážnych škôd na životnom prostredí, zastavovať alebo aspoň spomaľovať šírenie inváznych druhov organizmov a hlavne venovať veľkú pozornosť prevencii ich šírenia
 • Vhodnými zásahmi zmierňovať následky klimatickej zmeny – najmä sa snažiť zadržiavať vodu v pôde a krajine
 • Postupnými a premyslenými krokmi znižovať environmentálnu stopu ľudstva
 • Chrániť človeka pred sebou samým

Naše konkrétne ciele

 • Čo najviac rozpohybovať medzinárodnú spoluprácu medzi vedcami, mimovládnymi organizáciami, štátnou ochranou prírody aj komerčným sektorom naprieč Európou
 • Pripraviť a následne zrealizovať komplexnú reformu ochrany prírody na základe najnovších vedeckých postupov, ktoré odhalili už prekonané pôvodné spôsoby ochrany v rámci Európy a celého sveta
 • Byť dostatočne akčnou a pružnou protiváhou voči neakčným a nepružným orgánom podobného zameriania
 • Vymenovať a zdieľať najmodernejšie a najosvedčenejšie metódy ochrany prírody a životného prostredia
 • Formulovať a následne spoločne napĺňať výzvy vychádzajúce z konferencií a kongresov usporadúvaných našou spoločnosťou
 • Spolupracovať na národnej aj medzinárodnej úrovni so všetkými ďalšími vhodnými partnermi
 • Zdieľať a pripravovať odborné aj osvetové materiály pre štátnych úradníkov, mimovládne organizácie, komerčný sektor či širokú verejnosť, zamerané na ochranu prírody a životného prostredia
 • Zorganizovať (stredo)európsky kongres s názvom „Ochrana prírody v praxi“
 • Výhľadovo zorganizovať celosvetový kongres „Ochrana prírody v praxi“
 • Vytvárať špecializované sekcie, národné a regionálne pobočky všade tam, kde to bude potrebné a tým aspoň čiastočne suplovať úlohu miestnych (zatiaľ neexistujúcich alebo nefungujúcich) vedeckých spoločností alebo mimovládnych environmentálnych organizácií