Principy fungovania

 1. ESSENCE Slovakia funguje zatiaľ ako neformálna iniciatíva, členstvo v ktorej nie je viazané žiadnymi povinnými aktivitami či poplatkami. Jej členom sa môže stať každý, kto sa venuje ochrane či výskumu prírody, či už na profesionálnej alebo amatérskej úrovni. O členstvo možno požiadať prostredníctvom formulára na stránke www.sk.es-sence.eu/members/. Pokiaľ by sa stalo, že sa za člena prihlási niekto veľmi sporný (napr. kvôli nedemokratickým politickým alebo zjavne neochranárskym postojom), (ne)schválenie jeho členstva budeme riešiť individuálne, napríklad hlasovaním členskej základne. Študenti, aktivisti,  poľnohospodári a lesníci s prírode blízkym prístupom k hospodáreniu a ďalší ľudia s blízkym vzťahom k prírode, ale nepôsobiaci priamo v jej ochrane, sa môžu stať priaznivcami iniciatívy a to prostredníctvom vyššie uvedeného formulára.

 2. Chceme byť iniciatíva spájajúca, fungujúca a aktívna. Problematiku ochrany prírody preto budeme spoločne živo diskutovať a to najmä prostredníctvom e-mailovej skupiny na národnej aj medzinárodnej úrovni a neskôr aj osobne, napríklad na konferenciách o ochrane prírody v praxi, ktoré sa chystáme organizovať. Od našich členov preto očakávame, samozrejme na dobrovoľnej báze a v rámci ich časových možností, aspoň trochu aktívny prístup. To napríklad znamená zdieľať z času načas výsledky svojho vedeckého výskumu alebo práce v teréne. Či už to bude formou zaslania čerstvo opublikovanej vedeckej práce do spoločnej skupiny, napísaním popularizačného článku na našu stránku (časom možno aj spravodajcu), príspevkom na konferencii alebo akokoľvek inak, je len na vás. ESSENCE má zároveň slúžiť ako (medzi)národná platforma na komunikáciu medzi širokým spektrom ľudí so spoločným cieľom chrániť či skúmať prírodu. Takže ak napríklad budete hľadať partnerov do projektu alebo nových zamestnancov, zháňať nejaké odborné podklady, organizovať ochranárske akcie atď., vaša informácia sa dostane priamo k množstvu potenciálnych partnerov/kolegov/pomocníkov. Ďalšie konkrétne činnosti ESSENCE budú závisieť od aktuálnych potrieb ochrany prírody a aktivity jednotlivých členov, ktorej sa medze rozhodne nekladú.

 3. Nechceme byť anonymným zoskupením, preto každý člen a priaznivec je uvedený v zozname na našej webstránke s odkazom na pracovný web alebo životopis, pracovným kontaktom a publikačnou/odbornou činnosťou (týka sa najmä vedcov).

 4. Komunikačný kanál ESSENCE Slovakia funguje ako štandardná Google skupina. Kto nemá s touto platformou skúsenosti, princíp fungovania je jednoduchý. Keď sa stanete členom alebo priaznivcom, môžete zasielať mail na adresu essence-sk@googlegroups.com, ktorý príde ako konverzácia všetkým členom skupiny, čiže všetkým členom a priaznivcom slovenskej sekcie ESSENCE. Zobrazí sa klasicky ako email a samozrejme ju uvidia len členovia skupiny. Táto skupina slúži na vzájomné informovania sa o čomkoľvek, čo si myslíte, že je dôležité/zaujímavé z pohľadu výskumu a ochrany prírody. Či už nájdete alebo opublikujete nejaký zaujímavý článok, organizujete nejakú akciu, hľadáte kolegov do projektu alebo kolektívu, potrebujete s niečím odborne poradiť atď.

 5. Pokiaľ by ste ako členovia chceli čokoľvek zverejniť na webe (www.sk.es-sence.eu/), píšte na jakubcibik.sk@gmail.com. Sem rovnako môže ktokoľvek smerovať akékoľvek dotazy o fungovaní ESSENCE a pod.

 6. Keďže sme neformálna iniciatíva, nemáme konkrétne záväzné stanovy, pravidlá fungovania či schvaľovania členstva a pod. Všetci sme vzdelaní ľudia, takže snáď dokážeme zatiaľ fungovať aj bez nich a demokraticky sa dohodnúť, ak by náhodou nastal nejaký problém.

 7. Zámerom ESSENCE je však aj pripravovať a podporovať rôzne odborné výzvy a stanoviská, ktoré budú zverejnené na webe. Pri nich prirodzene môže nastať situácia, že niektorí členovia s ich obsahom nemusia súhlasiť. Aby sme sa teda vyhli prípadným problémom, publikovanie výziev a stanovísk má predsa len pár základných pravidiel:
  a) Každý člen (skupina členov) ESSENCE SK môže prísť s vlastným návrhom stanoviska alebo odbornej výzvy, ktoré najskôr zašle do spoločnej skupiny na pripomienkovanie. Spolu so stanoviskom/výzvou by mala byť navrhnutá aj stručná tlačová správa s odborným odôvodnením a pod.
  b) Následne sa bude môcť každý člen (spravidla do 7 dní) vyjadriť k textu a navrhnúť autorovi/autorom úpravy (formálne, štylistické, gramatické, odborné,…).
  c) Pred zverejnením stanoviska/výzvy na našom webe v mene ESSENCE Slovakia, musí byť ešte schválená. Keďže sme všetci pracovne dosť vyťažení a táto platforma by nám mala prácu zjednodušovať a nie pridávať, postup schvaľovania je nasledovný: po vypracovaní finálneho textu výzvy bude môcť každý člen do 5 dní vyjadriť nesúhlasný postoj a to prostredníctvom správy v mailovej skupine. Ak sa viac ako polovica členov vyjadrí proti, stanovisko/výzvu nezverejníme, prípadne prepracujeme a budeme ho znova schvaľovať.
  d) Priaznivci iniciatívy môžu podávať členom návrhy na vypracovanie stanovísk a odborných výziev, prípade na úpravu pripravovaných textov, nemôžu však hlasovať o ich (ne)schválení.