Členovia

Nakoľko hlavným poslaním ESSENCE je spojenie vedcov, odborníkov ale aj nadšencov pre ochranu prírody, našim prvým krokom je vybudovanie kvalitnej a širokej členskej základne. Členom ESSENCE (a súčasne jej národnej sekcie) sa môže stať každý, kto spadá aspoň do jednej z týchto kategórií a prijme našu pozvánku alebo sám o členstvo požiada. 
Keďže pôsobíme (zatiaľ) ako neformálna iniciatíva, členstvo nie je viazané žiadnymi povinnými aktivitami ani členskými poplatkami. Na druhej strane, chceme byť iniciatíva spájajúca, fungujúca a aktívna. Problematiku ochrany prírody preto budeme spoločne živo diskutovať a to najmä prostredníctvom e-mailovej skupiny na národnej aj medzinárodnej úrovni a neskôr aj osobne, napríklad na konferenciách o ochrane prírody v praxi, ktoré sa chystáme organizovať. Od našich členov preto očakávame, samozrejme na dobrovoľnej báze a v rámci ich časových možností, aspoň trochu aktívny prístup. To napríklad znamená zdieľať z času načas výsledky svojho vedeckého výskumu alebo práce v teréne. Či už to bude formou zaslania čerstvo opublikovanej vedeckej práce do spoločnej skupiny, napísaním popularizačného článku na našu stránku (časom možno aj spravodajcu), príspevkom na konferencii alebo akokoľvek inak, je len na vás. ESSENCE má zároveň slúžiť ako (medzi)národná platforma na komunikáciu medzi širokým spektrom ľudí so spoločným cieľom chrániť či skúmať prírodu. Takže ak napríklad budete hľadať partnerov do projektu alebo nových zamestnancov, zháňať nejaké odborné podklady, organizovať ochranárske akcie atď., vaša informácia sa dostane priamo k množstvu potenciálnych partnerov/kolegov/pomocníkov. Jedným z dôvodov, prečo sa chceme spájať je takisto efektívnejšia podpora odborných výziev a iniciatív za ochranu prírody (napr. podpora práve prebiehajúcej reformy NP). Pripravujeme preto jednoduchý systém, aby sa členovia o takýchto výzvach včas dozvedeli a podpísali sa pod ne (alebo demokraticky vyjadrili svoj vecný nesúhlas s nimi), prípadne ich sami navrhovali a pripomienkovali. Ďalšie činnosti ESSENCE budú závisieť od aktuálnych potrieb ochrany prírody a aktivity jednotlivých členov, ktorej sa medze rozhodne nekladú. 
Detailnejšie informácie o fungovaní ESSENCE Slovakia nájdete na tejto stránke.

Ak vás myšlienka ESSENCE zaujala a máte záujem stať sa členom alebo členkou iniciatívy, vyplňte prosím dotazník v dolnej časti tejto stránky.

Členovia a členky ESSENCE Slovakia:

Mgr. Jakub Cíbik, PhD. (ekológ)
Národný koordinátor ESSENCE Slovakia
Životopis │Publikačná činnosť Kontakt

Vedci a výskumníci:

prof. Mgr. Ivan Baláž, PhD. (ekológ)
Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Životopis │Publikačná činnosť │Kontakt

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. (ekológ, pôdny biológ, zoológ)
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Životopis │Publikačná činnosť │Kontakt

prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD. (mykológ, ekológ lesa)
Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
Životopis │Publikačná činnosť │Kontakt

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. (ekológ, hydrobiológ)
Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis Publikačná činnosť │Kontakt

doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. (geochemik, špecialista na environmentálne záťaže)
Katedra geochémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │Publikačná činnosť │Kontakt

doc. Mgr. Peter Manko, PhD. (ekológ, hydrobiológ)
Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných Prešovskej Univerzity v Prešove
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD. (zoológ)
Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

doc. RNDr. Marianna Molnárová, PhD. (ekotoxikologička, environmentalistka)
Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. (zoológ, ekológ)
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Životopis │Publikačná činnosť │Kontakt

doc. Ing. Peter Urban, PhD. (zoológ, ekológ)
Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela
Životopis │Publikačná činnosť │Kontakt

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. (fluviálna geomorfologička)
Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela
Životopis │Publikačná činnosť │Kontakt

RNDr. Malvína Čierniková, PhD. (palynologička, environmentalistka)
Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │Publikačná činnosť │Kontakt

Ing. Vladimíra Dekanová, PhD. (hydrobiologička)
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

RNDr. Daniela Dúbravková, PhD. (botanička)
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Dobromil Galvánek, PhD. (vegetačný ekológ)
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Eliška Gbúrová Štubňová, PhD. (botanička, kurátorka)
Prírodovedné múzeum SNM, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD. (hydrobiologička)
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD. (ichtyológ, ekológ)
Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných Prešovskej Univerzity v Prešove
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

RNDr. Róbert Kanka, PhD. (vegetačný ekológ, botanik)
Ústav krajinnej ekológie SAV
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Igor Kokavec, PhD. (ekológ, hydrobiológ)
Ústav zoológie SAV
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Ing. Jiří Křišťan, PhD. (zoológ, ekológ)
Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │Publikačná činnosť │Kontakt

Mgr. Maroš Kubala, PhD. (ichtyológ)
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Publikačná činnosť │Kontakt

Mgr. Dušan Lieskovský, PhD. (krajinný ekológ, GIS)
Ústav krajinnej ekológie SAV
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD. (ekologička, ornitologička)
Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Ing. Jozef Oboňa, PhD. (ekológ, dipterológ, hydrobiológ)
Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej Univerzity v Prešove
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Adrián Purkart, PhD. (zoológ, entomológ)
Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Marek Semelbauer, PhD. (zoológ, entomológ)
Ústav zoológie SAV
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Dana Szabóová, PhD. (molekulárna biologička)
Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. (ekologička, invázna biologička)
Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Martin Šebesta, PhD. (environmentálny geochemik)
Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

RNDr. Jozef Šibík, PhD. (ekológ, botanik)
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Iveta Škodová, PhD. (botanička, fytocenologička)
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Ing. Jana Špulerová, PhD. (krajinná ekologička, botanička)
Ústav krajinnej ekológie SAV
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Barbora Števove, PhD. (ekologička, invázna biologička)
Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Filip Tulis, PhD. (zoológ, ekológ)
Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Ivana Czocherová (environmentalistka, zoologička)
Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Karolína Gelatičová (botanička, environmentalistka)
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Životopis │ Kontakt

Mgr. Adriana Hološková (ekologička, ornitologička)
Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Životopis │ Publikačná činnosť │Kontakt

Mgr. Viktória Krajanová (environmentálna geochemička, operátorka Zelenej linky MŽP)
Katedra geochémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Ondrej Vargovčík (biológ, metabarkóding)
Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Vanesa Vlčeková (geologička)
Katedra paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Ústav vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici
Životopis │ Kontakt


Odborníci z praxe:

Mgr. Jozef Bednár, PhD. (projektový manažér)
Machaon International
Životopis │ Kontakt

MA. Svetlana Belova (inovácie v ochrane prírody)
Machaon International
Životopis │ Kontakt

Mgr. Mário Duchoň (botanik, vegetačný ekológ, projektový manažér)
BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

Mgr. Ing. Eva Farkašová, PhD. (ekologička)
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Životopis │Kontakt

Mag. Marek Kuchta (riaditeľ)
Národný park Nízke Tatry
Kontakt

Mgr. Sylva Mertanová (riaditeľka, botanička)
ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty
Kontakt

Mgr. Miroslav Očadlík, PhD. (hydrobiológ, ochrana vôd)
WWF Slovakia
Životopis │Publikačná činnosť │Kontakt

Ing. Martina B. Paulíková (environmentálna konzultantka, programová manažérka)
Združenie Slatinka, Nadácia Ekopolis
Životopis │Kontakt

Mgr. MSc. Peter Puchala, PhD. (riaditeľ, zoológ, ekológ)
ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty
Životopis │Kontakt

Mgr. Janka Smatanová (botanička)
ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy
Životopis │Kontakt

Mgr. Robert Straka (zber priestorových dát pomocou UAV)
Skymove s.r.o.
Životopis Kontakt

RNDr. Ján Šeffer, CSc. (ekológ)
Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie
Životopis │ Publikačná činnosť │ Kontakt

RNDr. Matej Žiak, PhD. (entomológ, hydrobiológ, ekológ)
Slovenské národné múzeum, Múzeá v Martine, Múzeum A. Kmeťa
Životopis │Publikačná činnosť │Kontakt


Priaznivci iniciatívy (študenti, aktivisti, prírode blízky poľnohospodári a lesníci atď.):

Mgr. Andrea Settey Hajdúchová (novinárka, PR manažérka)
WWF Slovakia
Životopis │Kontakt

Ing. Patrícia Krausová (študentka, projektová manažérka)
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO; Nadácia Ekopolis
Životopis

Členstvo v ESSENCE

Ak máte záujem stať sa členom ESSENCE (slovenskej a súčasne medzinárodnej sekcie), vyplňte prosím nasledujúci formulár.